صیت از جهت تحول پذیری113
4-8-5-5 شخصیت از جهت گستردگی و کمال113
4-8-5-6 شخصیت از جهت نوع کاربرد114
4-8-6 شخصیت پردازی114
4-8-7 گفت و گو114
4-8-8 لحن115
4-8-8-1 لحن کلی داستان115
4-8-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها115
4-8-9 زاویه دید115
4-8-10اجزای صحنه115
4-8-10-1 محل جغرافیایی115
4-8-10-2 کار و پیشه ی شخصیت115
4-8-10-3 زمان116
4-8-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها116
4-8-11 زبان داستان116
4-8-11-1 استفاده از توصیف116
4-8-11-2 استفاده از ابیات شاعر116
4-8-11-3 استفاده از تشبیه116
4-8-12 درون مایه117
4-9 داستان دوازدهم : عشق فقیر من117
4-9-1 موضوع117
4-9-2 طرح117
4-9-3 ساختار طرح117
4-9-3-1 شروع117
4-9-3-2 ناپایداری117
4-9-3-3 گسترش118
4-9-3-4 تعلیق118
4-9-3-5 بحران118
4-9-3-6 نقطه اوج118
4-9-3-7 گره گشایی119
4-9-3-8 پایان119
4-9-4 پیرنگ باز یا پیرنگ بسته119
4-9-5 شخصیت119
4-9-5-1 شخصیت از نظر ماهیت119
4-9-5-2 شخصیت از جهت اهمیت119
4-9-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری120
4-9-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال120
4-9-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد120
4-9-6 شیوه ی شخصیت پردازی120
4-9-7 گفت و گو120
4-9-8 لحن121
4-9-8-1 لحن کلی داستان121
4-9-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها121
4-9-9 زاویه دید121
4-9-10 اجزای صحنه122
4-9-10-1 محل جغرافیایی122
4-9-10-2 کار و پیشه ی شخصیت ها122
4-9-10-3 زمان122
4-9-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها122
4-9-11 زبان داستان122
4-9-11-1 استفاده از توصیف122
4-9-12 درون مایه123
4-10 داستان سیزدهم: اعلیحضرت123
4-10-1 موضوع123
4-10-2 طرح123
4-10-3 ساختار طرح123
4-10-3-1 شروع123
4-10-3-2 ناپایداری124
4-10-3-3 گسترش124
4-10-3-4 تعلیق124
4-10-3-5 بحران125
4-10-3-6 نقطه اوج125
4-10-3-7 گره گشایی125
4-10-4-8 پایان125
4-10-5 پیرنگ بسته تا پیرنگ باز125
4-10-6 شخصیت126
4-10-6-1 شخصیت از نظر ماهیت126
4-10-6-2 شخصیت از جهت اهمیت126
4-10-6-3 شخصیت از جهت تحویل پذیری126
4-10-6-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال126
4-10-6-5 شخصیت از جهت نوع کارکرد126
4-10-7 شیوه ی شخصیت پردازی127
4-10-8 گفت و گو127
4-10-9 لحن128
4-10-9-1 لحن گفت شخصیت ها128
4-10-10 زاویه دید129
4-10-11 اجزای صحنه129
4-10-11-1 محل جغرافیایی129
4-10-11-2 کار و پیشه ی شخصیت129
4-10-11-3 زمان129
4-10-11-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها130
4-10-12 زبان داستان130
4-10-12-1 استفاده از توصیف130
4-10-12-2 استفاده از ضرب المثل (مثل سائر)130

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-10-12-3 استفاده از اشعار و ابیات شاعران130
4-10-12-4 ذکر نام بعضی از شاعران و اشخاص130
4-10-12-5 استفاده از کلمات عامیانه و بی ادبانه131
4-10-13 درون مایه131
4-11 داستان چهاردهم: اجرای مردمی131
14-11-1 موضوع131
4-11-2 طرح131
14-11-3 ساختار طرح131
4-11-3-1 شروع132
4-11-3-2 ناپایداری132
4-11-3-3 گسترش132
4-11-3-4 تعلیق132
4-11-3-5 بحران133
4-11-3-6 نقطه ی اوج133
4-11-3-7 پایان133
4-11-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز133
4-11-5 شخصیت134
4-11-5-1 شخصیت از نظر ماهیت هستند.134
4-11-5-2 شخصیت از جهت اهمیت134
4-11-5-3 شخصیت از جهت تحویل پذیری134
4-11-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال134
4-11-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد134
4-11-6 شیوه شخصیت پردازی135
4-11-7 گفت و گو135
4-11-8 لحن136
4-11-8-1 لحن کلی داستان136
4-11-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها136
4-11-9 زاویه دید136
4-11-10 اجزای صحنه137
4-11-10-1 محل جغرافیایی137
4-11-10-2 کار و پیشه ی شخصیت ها137
4-11-10-3 زمان137
4-11-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها137
4-11-11 زبان داستان137
4-11-11-1 استفاده از توصیف137
4-11-11-2 استفاده از ضرب المثل/ مثل سائر138
4-11-11-3 ذکر نام شاعران138
4-11-12 درونمایه138
4-12 داستان پانزدهم: شهر کوران138
4-12-1 موضوع138
4-12-2 طرح138
4-12-3 ساختار طرح138
4-12-3-1 شروع139
4-12-3-2 ناپایداری139
4-12-3-3 گسترش139
4-12-3-4 تعلیق139
4-12-3-5 بحران139
4-12-3-6 نقطه ی اوج140
4-12-3-7 پایان140
4-12-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز140
4-12-5 شخصیت141
4-12-5-1 شخصیت از نظر ماهیت141
4-12-5-2 شخصیت از جهت اهمیت141
4-12-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری141
4-12-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال141
4-12-5-5 شخصیت از نطر نوع کاربرد142
4-12-6 شیوه شخصیت پردازی142
4-12-7 گفت و گو142
4-12-8 لحن143
4-12-8-1 لحن کلی داستان143
4-12-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها143
4-12-9 زاویه دید143
4-12-10 اجزای صحنه144
4-12-10-1 محل جغرافیایی144
4-12-10-2 کار پیشه ی شخصیت ها144
4-12-10-3 زمان144
4-12-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها144
4-12-11 زبان داستان145
4-12-11-1 استفاده از توصیف145
4-12-11-2 استفاده از ضرب المثل / (مثل سائر)145
4-12-11-3 استفاده از اشعار و ابیات شاعران145
4-12-11-4 استفاده از کلمات عامیانه145
4-12-12 درون مایه146
4-13 داستان شانزدهم کوچه های پیر146
4-13-1 موضوع146
4-13-2 طرح146
4-13-3 ساختار طرح146
4-13-3-1 شروع146
4-13-3-2 ناپایداری147
4-13-3-3 گسترش147
4-13-3-4 تعلیق147
4-13-3-5 بحران148
4-13-3-6 نقطه ی اوج148
4-13-3-7 گره گشایی148
4-13-3-8 پایان149
4-13-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز149
4-13-5 شخصیت149
4-13-5-1 شخصیت از نظر ماهیت149
4-13-5-2 شخصیت از جهت اهمیت150
4-13-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری150
4-13-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال150
4-13-5-5 شخصیت از جهت از نوع کاربرد151
4-13-6 شیوه شخصیت پردازی151
4-13-7 گفت و گو151
4-13-8 لحن داستان152
4-13-8-1 لحن کلی داستان152
4-13-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها152
4-13-9 زاویه ی دید153
4-13-10 صحنه153
4-13-10-1 محل جغرافیایی153
4-13-10-2 زمان154
4-13-10-3 محیط کلی و عمومی شخصیت ها154
4-13-11 زبان داستان154
4-13-11-1 استفاده از توصیف154
4-13-11-2 استفاده از ضرب المثل / مثل سائر154
4-13-11-3 استفاده از کلمات عامیانه و محلی155
4-13-11-4 ذکر اسامی نویسندگان و اشخاص155
4-13-12 درون مایه155
4-14داستان هیجدهم: فردا چه روزی است156
4-14-1 موضوع156
4-14-2 طرح156
4-14-3 ساختار طرح156
4-14-3-1 شروع156
4-14-3-2 ناپایداری157
4-14-3-3 گسترش157
4-14-3-4 تعلیق157
4-14-3-5 بحران157
4-14-3-6 نقطه ی اوج158
4-14-3-7 گره گشایی158
4-14-3-8 پایان158
4-14-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز158
4-14-5 شخصیت158
4-14-5-1 شخصیت از نظر ماهیت158
4-14-5-2 شخصیت از جهت اهمیت159
4-14-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری159
4-14-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال159
4-14-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد159
4-14-6 شیوه ی شخصیت پردازی160
4-14-7 گفت و گو160
4-14-8 لحن161
4-14-8-1 لحن کلی داستان161
4-14-9 زاویه دید161
4-14-10 اجزای صحنه161
4-14-10-1 محل جغرافیایی161
4-14-10-2 کار و پیشه ی شخصیت ها162
4-14-10-3 زمان162
4-14-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها162
4-14-11 زبان داستان162
4-18-11-1 استفاده از توصیف162
4-14-11-2 استفاده از ضرب المثل / مثل سایر162
4-14-11-3 ذکر نام بعضی از نویسندگان163
4-14-12 درون مایه163
4-15 داستان نوزدهم: پرسه ای در قاب عکس کلاس پنجم ابتدایی163
4-15-1 موضوع163
4-15-2 طرح163
4-15-3 ساختار طرح163
4-15-3-1 شروع163
4-15-3-2 ناپایداری164
4-15-3-3 گسترش164
4-15-3-4 تعلیق164
4-15-3-5 بحران164
4-15-3-6 نقطه اوج164
4-15-3-7 گره گشایی165
4-15-3-8 پایان165
4-15-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز165
4-15-5 شخصیت165
4-15-5-1 شخصیت از جهت اهمیت165
4-15-5-2 شخصیت از جهت تحول پذیری166
4-15-5-3 شخصیت از لحاظ گستردگی و کمال166
4-15-5-4 شخصیت از نظر نوع کاربرد166
4-15-6 شیوه شخصیت پردازی167
4-15-7 گفت و گو167
4-15-8 لحن168
4-15-8-1 لحن کلی داستان168
4-15-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها168
4-15-9 زاویه دید169
4-15-10 اجزای صحنه169
4-15-10-1 محل جغرافیایی169
4-15-10-2 کارو پیشه ی شخصیت ها169
4-15-10-3 زمان170
4-15-10-4 محیط کلی و عمومی داستان170
4-15-11 زبان داستان170
4-15-11-1 استفاده از توصیف170
4-15-11-2 استفاده از کلمات عامیانه170
4-15-12 درون مایه170
فصل پنجم: نتایج، پیشنهادات
5-1 نتیجه172
5-2 پیشنهادات174
منابع و مآخد179
چکیده
داستان کوتاه، به شکل والگوی امروزی در قرن نوزدهم ظهور کرد و روایت کوتاهی است که حادثه وعمل واحدی را در برهه ای